Bethany Wineburg - Homer Golf

Bethany Wineburg.

Name: Bethany Wineburg

Grade: 12th (Senior)

School: Homer

Sport: Golf 

Favorite Athlete: Nelly Korda

Favorite Snack/Food: Goldfish